Normalstadgar för

Lokalförening

 Demensföreningen Trollhättan-Vänersborg

 

§1 - Föreningens namn

Föreningen är en lokalförening under Demensförbundet och föreningens namn ska innehålla orden: "(ort). Demensförening", eller "Demensföreningen i (ort)". Föreningar med andra namn, antagna före Förbunds-kongressen 2012, får behålla sitt namn. 

 § 2 - Säte

Föreningens säte är i ..........................................

§3 - Ändamål

Föreningen ska verka för personer med demenssjukdom samt stödja deras anhöriga och närstående. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden och religiöst neutral och inte ha några avtal med läkemedelsindustrin. Föreningen ska verka för alla personers lika värde.

 §4 - Medlemskap

Personer med en demenssjukdom samt deras anhöriga och närstående samt även andra enskilda personer, som vill stödja föreningens verksamhet, kan beviljas medlemskap i lokal förening efter anmälan till föreningens styrelse. Alla lokala medlemmar är medlemmar i Demensförbundet.

§5 - Medlemsavgift

Medlem ska betala en årsavgift, som beslutats av årsmötet, dock lägst den avgift som bestäms av förbundet. Av denna avgift betalar föreningen till Demensförbundet varje år den avgift som kongressen har fastställt.

 

§6 - Föreningens verksamhet

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Senast före mars månads utgång hålls föreningens årsmöte. Vid årsmötet gäller den föredragningslista som finns i dessda stadgar. Medlemsmöte hålls när styrelsen anser att det behövs eller när minst 10% av medlemmar kräver det.

Föreningen skall verka för att öka kunskapen om demenssjukdomar och demenssjukas behov och rättigheter bland annat genom rådgivning samt att aktivt verka för tillräckliga resurser för verksamheten. Vidare ska föreningen verka för utredning, behandling och omvårdnad samt stöd till anhöriga och närstående. Detta kan ske genom föreläsningar, information till massmedier och genom kontakt med politiker och anställda inom både landsting/region och kommun.

Föreningens geografiska läge är fastställt vid bildandet och ska gälla så länge föreningen eller förbundet inget annat beslutar.

§7 - Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst tre ledamöter. Med hänsyn till Demensföreningens oberoende, bör yrkesverksamma chefer, tjänstemän och politiker inom stat,landsting/region och kommun inte ingå i föreningens styrelse.

Detta för att tilltron till oberoendet inte ska kunna ifrågasättas. Vidare är det viktigt att merparten av styrelsen består av ledamöter som har eller har haft erfarenhet av att vara anhörig eller närstående.

Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på 2 år. Vid bildandet väljs hälften på 1 år och hälften på 2 år. Ersättare väljs på ett år. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen upprättar en verksamhetsberättelse som redovisas på årsmötet. Denna berättelse ska även sändas till Demensförbundet. Om årsmötet av olika skäl inte kan välja en styrelse ska årsmötet tillfälligt utse en kontaktperson, som anmäls till Demenmsförbundet.

 

§8 - Revision

För att granska föreningens räkenskaper väljer årsmötet en dock helst två av varandra  oberoende revisorer och ersättare, samtliga på ett år.

 

§9 - Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan två ordinarie årsmöten är styrelsen ansvarig för verksamheten. Årsmötet ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast fyra veckor före mötet på sätt som föregående årsmöte beslutat. Årsmöteshandlingar ska senast 14 dagar före årsmötet finnas tillgångliga för medlemmarna hos styrelsen. Vid årsmötet ska minst följande punkter finnas med på föredragningslista:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Föredragningslista fastställs
 3. Antalet röstberättigade fastställs
 4. Har årsmötet kallats enligt stadgarna
 5. Val av presidium för årsmötet, ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet
 10. Verksamhetsplan, styrelsens förslag
 11. Regler för kostnadsersättningar till styrelsen och övriga funktionärer
 12. Beslut om medlemsavgift
 13. Beslut om budget
 14. Motioner
 15. Beslut om antal styrelseledamöter
 16. Beslut om antal suppleanter
 17. Val av ordförande
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 19. Val av revisorer och ersättare
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötet avslutas

§10 - Mötesrättigheter och beslutsformer

Vid årsmötet har alla medlemmar en röst. Rösträtten är personligoch kan inte utövas genom ombud. Styrelseledamöter har rösträtt utom vid val och frågor som gäller föreningens ekonomiska förvaltning. Beslut fattas med acklamation om votering inte begärts. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordförande valt. Val sker öppet om sluten omröstning inte begärts. Vid lika röstetal vid personval ska omval ske mellan dem som fått lika röstetal. Medlemsregister ska finnas tillgängligt vid årsmötet.

§11 - Konstituering

Snarast möjligt efter årsmötet ska styrelsen konstitueras och välja vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.

 

§ 12 - Motioner

Alla medlemmar kan lämna motioner till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. Motioner behandlas av styrelsen som lämnar skriftligt förslag till årsmötet.

 

§ 13 - Stadgar

Dessa stadgar är antagna av kongressen 2018-09-14 och jan endast ändras av en ordinarie kongress. Uppstår osäkerhet om tolkning av stadgarna ska frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen.

§ 14 - Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem som inte betalar sin medlemsavgift eller på något sätt motarbetar föreningen.

 

§ 15 - Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett ska vara ett årsmöte. Före det andra mötet ska medlemmarna skriftligt underrättas om att förslag har lagts om upplösning. Förbundsstyrelsen ska underrättas innan förslaget ska verkställas. Förbundsstyrelsen kan besluta att får vara vilande under resten av kalenderåret i hopp om att finna en ny styrelse. Un der viloperioden har föreningen rätt att delta i utbildning och kongress dock utanförslags- och rösträtt.

Om förbundsstyrelsen tillstyrker nedläggning ska den vid föreningens årsmöte fastställas och i samråd med Förbundordföranden beslutas om hanteringen av föreningens finansiella och materiella tillgångar.

2018-09-14  PK/sm